Polska - flagaPolska - godłoFundusz Medyczny


Centrum Opieki i Rehabilitacji „ZDROWIE” sp. z  o. o. informuje o otrzymaniu w 2023 r. dotacji celowej ze środków Funduszu Medycznego na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji.


W ramach dotacji zakupiono urządzenie robotyczne – mobilny robot rehabilitacyjny górnych partii ciała.

Wartość dofinasowania:                                                                 978 000 zł

Całkowita wartość zadania:                                                           978 480 zł

Data podpisania umowy:                                                                listopad 2023

Częstochowa, 10.11.2023 r.

R/1/10/2023

ZAWIADOMIENIE / INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego w trybie określonym w art. 701 Kodeksu Cywilnego na:

„Dostawę robota rehabilitacyjnego dla potrzeb
Centrum Opieki i Rehabilitacji „ZDROWIE” Sp. z o.o. w Częstochowie
(Znak zapytania ofertowego: R/1/10/2023).

informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

HAS-MED. Sp. z o.o.
ul. Młyńska 20
43-300 Bielsko-Biała

o łącznej cenie oferty brutto 977.940,00 zł

POBIERZ

CENTRUM OPIEKI I REHABILITACJI „ZDROWIE” sp. z o.o. ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE na

mobilny robot rehabilitacyjny
górnych partii ciała

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 701 KODEKSU CYWILNEGO na „Dostawę robota rehabilitacyjnego dla potrzeb
Centrum Opieki i Rehabilitacji „ZDROWIE” Sp. z o.o. w Częstochowie
(Znak zapytania ofertowego: R/1/10/2023).

Zatwierdzam:
Wiceprezes Zarządu, Anna Kryś Częstochowa, 20.10.2023 r.

POBIERZ


Centrum Opieki i Rehabilitacji „ ZDROWIE” sp. z  o. o ., ul. Łukasińskiego 42/48, 42-200 Częstochowa (nazwa Grantobiorcy)


Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19 (tytuł projektu)


126 082,68 zł (dofinansowanie projektu)Centrum Opieki i Rehabilitacji „ ZDROWIE” sp. z  o. o . (nazwa Grantobiorcy)


Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (tytuł projektu)


Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy w skutek epidemii COVID-1 (cel projektu) 

Centrum Opieki i Rehabilitacji „ZDROWIE” Sp. z o. o. realizuje wspólnie z samorządem lokalnym programy zdrowotne dla mieszkańców miasta Częstochowy.
Od maja 2016 roku realizowany będzie program zdrowotny „REHABILITACJA I WSPIERANIE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ DLA SENIORÓW, MIESZKAŃCÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2013 – 2017”.

Program kierowany jest do osób, które ukończyły 65 rok życia, posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i wymagają świadczeń z zakresu rehabilitacji narządu ruchu.

W ramach programu udzielamy zabiegów rehabilitacyjnych takich jak: kinezyterapia i fizykoterapia. 

Świadczenia realizowane będą nieodpłatnie w dwóch lokalizacjach na ternie miasta Częstochowy:

  • przy ul .Łukasińskiego 42/48
  • przy ul. Batalionów Chłopskich 117

Zapisy pod nr telefonu: 34 333 62 00.

ZAPRASZAMY