Centrum Opieki i Rehabilitacji „ ZDROWIE” sp. z  o. o ., ul. Łukasińskiego 42/48, 42-200 Częstochowa (nazwa Grantobiorcy)


Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19 (tytuł projektu)


126 082,68 zł (dofinansowanie projektu)Centrum Opieki i Rehabilitacji „ ZDROWIE” sp. z  o. o . (nazwa Grantobiorcy)


Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (tytuł projektu)


Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy w skutek epidemii COVID-1 (cel projektu) 

Centrum Opieki i Rehabilitacji „ZDROWIE” Sp. z o. o. realizuje wspólnie z samorządem lokalnym programy zdrowotne dla mieszkańców miasta Częstochowy.
Od maja 2016 roku realizowany będzie program zdrowotny „REHABILITACJA I WSPIERANIE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ DLA SENIORÓW, MIESZKAŃCÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2013 – 2017”.

Program kierowany jest do osób, które ukończyły 65 rok życia, posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i wymagają świadczeń z zakresu rehabilitacji narządu ruchu.

W ramach programu udzielamy zabiegów rehabilitacyjnych takich jak: kinezyterapia i fizykoterapia. 

Świadczenia realizowane będą nieodpłatnie w dwóch lokalizacjach na ternie miasta Częstochowy:

  • przy ul .Łukasińskiego 42/48
  • przy ul. Batalionów Chłopskich 117

Zapisy pod nr telefonu: 34 333 62 00.

ZAPRASZAMY