POBYT REHABILITACYJNY FINANSOWANY Z ŚRODKÓW PFRON

 

turnusy-pfron


Centrum Opieki i Rehabilitacji „Zdrowie” Sp. z o. o. organizuje turnusy rehabilitacyjne dofinansowane z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji połączonej z wypoczynkiem i ma na celu poprawę sprawności układu narządu ruchu, wyrobienie zaradności w czynnościach dnia codziennego, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań, pasji. Program turnusu zawiera elementy rehabilitacji ogólnoustrojowej zgodnej z rodzajem schorzenia osoby niepełnosprawnej oraz zajęcia kulturalno-oświatowe realizowane indywidualnie i w grupie.

Celem turnusu rehabilitacyjnego jest ogólna poprawa sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, przyjaźni, a także przez realizację zainteresowań.

 

Turnus odbywa się w zorganizowanej grupie, liczącej nie mniej niż 20 uczestników i trwa nie krócej niż 14 dni. Oferta turnusów kierowana jest także dla opiekunów osób niepełnosprawnych.


Cennik

Miejsce turnusów

Turnusy rehabilitacyjne odbywają się w Częstochowie, w mieście uznawanym za największe centrum pielgrzymkowe katolików z kraju jak i zagranicy. Ośrodek ulokowany jest na skraju miasta w otoczeniu pięknego drzewostanu dającego możliwość wypoczynku i relaksu. Łatwy dojazd do miasta zachęca do zwiedzania klasztoru paulinów na Jasnej Górze a także pobliskiego parku miniatur sakralnych.

Miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu zapraszamy na Nordic Walking ścieżkami pobliskiego lasu jaskrowskiego lub wycieczkę do Olsztyna podziwiać ostańce wapienne.

Ośrodek jest nowoczesną placówką medyczną spełniającą oczekiwania kuracjuszy bardziej samodzielnych jak i szczególną troską i wsparciem obejmującą tych, którzy potrzebują większego nakładu opieki i pielęgnacji. Zapewniamy 24 miejsca noclegowe w pokojach 1, 3, 4, 5 osobowych co gwarantuje rodzinną atmosferę oraz wysoką jakość udzielanych świadczeń. W obiekcie znajduje się jadalnia, sala konferencyjna wyposażona w rzutnik multimedialny, radiowęzeł.

Nieodpłatnie można skorzystać z parkingu lub wypożyczyć kije do Nordic Walking. W cenie pobytu mają Państwo możliwość korzystania z basenu miejskiego.

Co zapewniamy?

W cenie 14-dniowego turnusu zapewniamy:

 • zakwaterowanie w pokojach z TV i Wi-Fi
 • wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja (z uwzględnieniem diet zleconych)
 • pobyt rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu
 • 36 zabiegów rehabilitacyjnych
 • codzienną gimnastykę poranną
 • zajęcioterapię
 • treningi relaksacyjne
 • konsultacje z fizjoterapeutą
 • korzystanie z basenu miejskiego
 • badanie i nadzór lekarski przez cały czas pobytu
 • całodobowa opieka pielęgniarska
 • program kulturalno – rozrywkowy: wieczorek zapoznawczy z muzyką, poczęstunkiem i konkursami, zapoznanie uczestników z najbliższą okolicą, multimedialna wycieczka 3D po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej z prelegentem, koncert piosenki XX- lecia międzywojennego częstochowskich artystów, pożegnalny wieczór, parking (bezpłatny)
 • biblioteczka
 • sala gimnastyczna
 • przyjmujemy osoby poruszające się na wózku inwalidzkim bez opiekuna
Oferowane zabiegi

Fizykoterapia: diadynamik, elektrostymulacje, fala uderzeniowa, galwanizacja, jonoforeza, koloroterapia, laser biostymulujący, lampa Bioptron i Sollux, magnetoterapia, diatermia, prądy interferencyjne, prądy: Tens, Traberta, Kotza, tonoliza, ultradźwięki, ultrafonoforeza.

Krioterapia: kriosauna, krioterapia miejscowa ciekłym azotem, kriożele

Hydroterapia: masaż podwodny, hydromasaż, kąpiel perełkowa z koloroterapią, kąpiel wirowa kończyn górnych i kończyn dolnych, sucha kąpiel w gazowym dwutlenku węgla, basen

Kinezyterapia: ćwiczenia grupowe, indywidualne, oddechowe, ćwiczenia w UGUL, terapia manualna, kinesiologytaping

Masaż: masaż klasyczny, aquavibron, masaż bańką chińską, gorącymi kamieniami, pneumatyczny drenaż limfatyczny, fotel masujący, manualny drenaż limfatyczny

Kogo zapraszamy?

Na turnusy rehabilitacyjne zapraszamy następujące grupy osób:

 • kobiety bo mastektomii
 • osoby z chorobami onkologicznymi
 • ze stwardnieniem rozsianym
 • z chorobami układu pokarmowego
 • z chorobami układu moczowo – płciowego
 • z chorobami reumatycznymi
 • z chorobami neurologicznymi
 • z chorobami dermatologicznymi
 • z chorobami przemiany materii
 • ze schorzeniami układu oddechowego
 • ze schorzeniami układu krążenia
 • ze schorzeniami kręgosłupa
 • ze schorzeniami dermatologicznymi
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • z cukrzycą
 • z niedoczynnością tarczycy

Pytaj o terminy i ceny turnusów w rejestracji naszej placówki, tel.: 506 909 248 

Kto może skorzystać z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie?

Z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. te, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:

 1. o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub
 3. o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:

 1. została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
 2. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
 3. złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

Z takiego dofinansowania osoby mogą skorzystać tylko raz w roku kalendarzowym
(pod uwagę bierze się datę rozpoczęcia turnusu).

Zgodnie z zasadami dofinansowania zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 10e.) o dofinansowanie może się ubiegać osoba, której dochód nie przekracza:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia (chodzi o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale) w przeliczeniu na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

W przypadku, gdy powyższe kwoty są przekroczone dofinansowanie będzie pomniejszone o wielkość przekroczenia tych kwot. W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia powyższych kwot dochodu. Decyzję w tym zakresie podejmują odpowiednie centra pomocy rodzinie.

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem że, wniosek lekarza kierujący na turnus rehabilitacyjny zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna, który:

 1. nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
 2. nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
 3. ukończył 18 lat lub,
 4. ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.
Jak uzyskać dofinansowanie?

Turnusy rehabilitacyjne dofinansowują powiatowe centra pomocy rodzinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O dofinansowanie może wystąpić osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Kolejność postępowania:

 1. W odpowiednim centrum pomocy rodzinie należy pobrać i złożyć "Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym" oraz wypełniony przez opiekującego się lekarza "Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny" wraz z ewentualnym wskazaniem, czy konieczny jest udział opiekuna. Należy również złożyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności. Dokumenty te mogą być złożone osobiście przez osobę zainteresowaną, za pośrednictwem rodzica, opiekuna, bądź organizatora turnusu.
 2. Centrum pomocy w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o brakach formalnych wniosku, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie braków we wskazanym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 3. Wniosek o dofinansowanie rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Wnioskodawca zostaje poinformowany na piśmie o decyzji w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.
 4. Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu należy w terminie 30 dni nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu poinformować centrum pomocy o wybranym turnusie. Wybrany ośrodek musi też być dostosowany do dysfunkcji osoby niepełnosprawnej.
 5. Centrum pomocy w terminie 7 dni sprawdza zgodność wybranego turnusu z wymogami formalnymi i w razie uchybień informuje osobę niepełnosprawną o konieczności dokonania wyboru innego ośrodka lub organizatora turnusu rehabilitacyjnego, pod rygorem nieprzekazania przyznanego dofinansowania.
 6. Warunkiem przekazania dofinansowania jest otrzymanie przez centrum pomocy oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego zawierającego potwierdzenie możliwości uczestniczenia danej osoby niepełnosprawnej w wybranym przez nią turnusie nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu (decydująca jest data wpływu oświadczenia do centrum pomocy).Rozliczenie przekazanego dofinansowania następuje na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego opłacenie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej oraz pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym.
Wysokość dofinansowania

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694)
 • Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

REZERWACJI DOKONAĆ MOŻNA:

 • drogą internetową: przesyłając zgłoszenie na adres e-mail rejestracja@zdrowieczestochowa.pl lub wypełniając formularz poniżej
 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 34 361 20 43 (wew. 20) lub 506 909 248
 • przesłanie zgłoszenia listownie na adres: Centrum Opieki i Rehabilitacji „ZDROWIE” Sp. z o. o., 42-200 Częstochowa, ul. Batalionów Chłopskich 117
 • osobiście w recepcji

Informacje dodatkowe dotyczące pobytów rehabilitacyjnych znajdują się w zakładce: WAŻNE INFORMACJE