ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

Zakład opiekuńczo-leczniczy to miejsce, gdzie udzielana jest całodobowa, fachowa pomoc osobom przewlekle chorym w odzyskaniu możliwie największego zakresu sprawności
i niezależności. Do zakładu opiekuńczo-leczniczego kierowane są osoby:

 • chore, wymagające całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych, które powinny kontynuować leczenie;
 • niewymagające hospitalizacji na oddziale szpitalnym, które w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymały 40 punktów lub mniej

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych obejmują:

 • świadczenia udzielane przez lekarza, pielęgniarkę i psychologa;
 • rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego;
 • terapię zajęciową;
 • leczenie farmakologiczne i dietetyczne;
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne (przedmioty ortopedyczne) stosowane podczas udzielania świadczeń gwarantowanych.
 • edukację zdrowotną – przygotowanie pacjenta i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w domu.

Zakład specjalizuje się w opiece nad pacjentem w śpiączce.

Ponadto realizujemy opiekę dla pacjenta żywionego dojelitowo, osób po przebytych udarach, wylewach, złamaniach, urazach mechanicznych i endoprotezach, a także osób wymagających pielęgnacji i leczenia odleżyn.

Świadczenia zdrowotne udzielane podopiecznym finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent (Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno -opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach, Dz. U. Nr 166 z 1998 r. poz. 1265).

NFZ finansuje jedynie pobyty pacjentów, którzy według oceny w skali Barthel zostali sklasyfikowani na poziomie od O do 4O punktów.

Zakład nie przyjmuje Pacjentów chorych zakaźnie, chorych na Alzheimera oraz w ostrej fazie choroby psychicznej i w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej.

Jeżeli w ocenie skalą Barthel pacjent otrzyma 40 punktów lub mniej, a podstawą do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie – nie zostanie on przyjęty do zakładu opiekuńczego.

Pacjent z zaawansowaną chorobą nowotworową – po spełnieniu określonych wymagań – może zostać objęty opieką paliatywną i hospicyjną, natomiast pacjentowi z chorobą psychiczną przysługują świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Do zakładu opiekuńczo-leczniczego kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA

Pielęgniarską opieką długoterminową domową może być objęty chory, który w ocenie skalą Barthel otrzyma 40 punktów lub mniej.

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich. Osoby te nie potrzebują hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, aczkolwiek wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych pod nadzorem lekarza rodzinnego.

Pacjenci objęci opieką hospicjum domowego, innego zakładu opiekuńczego udzielającego świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych lub zespołu długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie oraz będący w ostrej fazie choroby psychicznej, nie są obejmowani pielęgniarską opieką długoterminową domową.


Świadczenia gwarantowane obejmują:

 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;
 • przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji (w tym nauka radzenia sobie z niesprawnością);
 • świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania;
 • edukację zdrowotną chorego oraz członków jego rodziny;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;
 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.

Świadczenia są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00, a w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – w medycznie uzasadnionych przypadkach.

Warunkiem udzielania świadczenia jest skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny chorego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.

FIZJOTERAPIA DOMOWA

Fizjoterapia domowa to rehabilitacja pacjenta kierowana do osób które z przyczyn zdrowotnych nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu wykonywania zabiegów.

Wskazania do fizjoterapii domowej:

 1. ogniskowe  uszkodzenie mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
 2. ciężkie uszkodzenie  centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa, zwanej dalej „skalą opartą na skali Rankina”; warunku otrzymania 5. stopnia skali opartej na skali Rankina nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia;
 3. uszkodzenie rdzenia kręgowego – przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
 4. choroby przewlekle  postępujące w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
 5. choroby zwyrodnieniowe  stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu przez okres do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
 6. urazy kończyn dolnych – przez okres do 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
 7. osoby w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

Wniosek wypełnia lekarz: POZ lub specjalista w dziedzinie reumatologii, medycyny fizykalnej, fizykoterapii, balneologii, reumatologii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii.

OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

Rehabilitacja kardiologiczna jest kompleksowym działaniem mającym na celu prewencję chorób serca, leczenie oraz poprawę jakości życia i funkcjonalności pacjentów oraz ograniczenie postępów choroby.

Rehabilitacja prowadzona jest w oparciu o indywidualnie dobrany schemat treningowy przygotowany przez lekarza specjalistę kardiologa wraz z lekarzem specjalistą rehabilitacji medycznej.

Treningi przeprowadzane są zarówno na cykloergometrze jak i na bieżni pod kontrolą zapisu EKG. Posiadamy system komputerowy umożliwiający sterowanie treningiem fizycznym.

Schemat kompleksowej rehabilitacji obejmuje również fizykoterapię, edukację zdrowotną oraz konsultacje z psychologiem ukierunkowane na profilaktykę chorób układu krążenia.

Rehabilitacja kardiologiczna kierowana jest w szczególności do osób z:

 1. ostrym zespołem wieńcowym
 2. zaostrzoną niewydolnością serca
 3. po plastyce naczyń wieńcowych, zabiegu kardiochirurgicznym czy też zabiegu z zakresu chirurgii naczyniowej.
 4. innych schorzeniach układu krążenia ze wskazaniem do rehabilitacji w warunkach oddziału dziennego.

Podstawą do podjęcia leczenia pacjentów jest skierowanie wystawione przez lekarza powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oddziału:

 • kardiologii
 • kardiochirurgii 
 • chorób wewnętrznych 
 • poradni kardiologicznej 
 • poradni rehabilitacyjnej

Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej ustalany jest indywidualnie przez lekarza Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej  max. 24 dni zabiegowe w ciągu kwartału.

ODDZIAŁ DZIENNY REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ

Świadczenia rehabilitacyjne w ramach oddziału dziennego rehabilitacji ogólnoustrojowej są udzielane pacjentom, których stan kliniczny nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

Rehabilitacja w ośrodku polega na kompleksowej rehabilitacji narządu ruchu  z uwzględnieniem specjalistycznych wskazań ortopedycznych, reumatologicznych, neurologicznych, neurochirurgicznych i onkologicznych. Rehabilitacja jest podzielona na kinezyterapię, fizykoterapię oraz świadczenia towarzyszące.

Centrum Opieki i Rehabilitacji „ZDROWIE” specjalizuje się w leczeniu obrzęku limfatycznego według kompleksowej terapii przeciwobrzękowej.

Rehabilitacja w ośrodku realizowana jest przez okres minimum 3 tygodni, po uprzednim skierowaniu od lekarza specjalisty.

Cykl rehabilitacji oraz rodzaje ćwiczeń i zabiegów są ustalane z lekarzem podczas wizyty kwalifikacyjnej, na której szczegółowo oceniany jest stan zdrowia pacjenta.

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w ramach oddziału dziennego jest wystawiane przez lekarza

 1. oddziału:
  • urazowo - ortopedycznego
  • chirurgicznego;
  • neurochirurgicznego;
  • reumatologicznego;
  • chorób wewnętrznych;
  • onkologicznego;
  • urologicznego;
  • rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej;
  • ginekologicznego.
 2. lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej;
 3. lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych.
ODDZIAŁ STACJONARNY REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ – ODDZIAŁ SZPITALNY

Centrum Opieki i Rehabilitacji „Zdrowie” Sp. z o. o. prowadzi szpitalny oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej, gdzie odbywa się leczenie pacjenta w warunkach stacjonarnych (24 h/na dobę). Rehabilitacja kierowana jest do osób po urazach, zabiegach operacyjnych, zaostrzeniach chorób przewlekłych.

Oddział specjalizuje się w leczeniu obrzęku limfatycznego i realizuje kompleksową terapię przeciwobrzękową. Zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn, u których na skutek przebytych chorób nowotworowych, urazów, bądź w sposób samoistny pojawił się obrzęk limfatyczny. Realizujemy  kompleksową terapię przeciwobrzękową obejmującą manualny i pneumatyczny drenaż limfatyczny, kompresjoterapie (bandażowanie), kinezyterapię  i hydroterapię.

Wskazania do rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych:

OBRZĘK LIMFATYCZNY

 • usunięcie węzłów chłonnych
 • amputacja piersi
 • usunięcie znamion skórnych, czerniaka
 • po rak prostaty
 • po rak macicy

SCHORZENIA REUMATOLOGICZNE:

 • choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych i kręgosłupa
 • zmiany zwyrodnieniowo-przeciążeniowe tkanek miękkich okołostawowych (entezopatia reumatyzm tkanek miękkich)
  • Zespół bolesnego barku
  • Zespól cieśni kanału nadgarstka
  • Zespół „łokcia tenisisty” i „golfisty”
 • choroby zapalne stawów
  • Reumatoidalne zapalenie stawów
  • Zesztywniające zapalenie stawów
  • Dnawe zapalenie stawów
  • Łuszczycowe zapalenie stawów

SCHORZENIA ORTOPEDYCZNE i URAZOWE

 • stany przed i po zabiegach operacyjnych: alloplastyka (endoproteza) stawów i artroskopia kolana, biodra, barku
 • rekonstrukcja więzadeł, ścięgien, łąkotek, chrząstek stawowych, (np. więzadeł krzyżowych, ścięgna Achillesa, mikrofrakturacja)
 • stany po urazach narządu ruchu: skręcenia, zwichnięcia, złamania
 • zespoły przeciążeniowe, zespoły ciasnot powięziowych (zespół ciasnoty podbarkowej, uszkodzenia pierścienia rotatorów, zespól ciaśni nadgarstka)
 • zmiany o charakterze entezopatycznym (kolano skoczka, kolano biegacza, konflikt rzepkowo-udowy, chondromalacje chrząstki, łokieć tenisisty, łokieć golfisty);
 • stany po zmianach zwyrodnieniowych stawów kończyn i kręgosłupa

SCHORZENIA NEUROLOGICZNE

 • dyskopatie oraz stan po leczeniu operacyjnym dyskopatii
 • zespoły korzeniowe w przebiegu dyskopatii (rwa kulszowa, rwa barkowa, neuralgie)
 • stwardnienie rozsiane (SM)
 • stan po urazach nerwów obwodowych
 • stan po przebytych udarach mózgu
 • niedowłady wiotkie, spastyczne kończyn o różnej etiologii
 • stan po chorobie Heinego-Medina (zespół postpolio)

Przeciwskazania do rehabilitacji w warunkach odziału:

 1. Ostre stany zapalne,
 2. Ostra niewydolność krążeniowo – oddechowa,
 3. Niestabilna choroba wieńcowa,
 4. Niewyrównana cukrzyca,
 5. Niezakończone leczenie onkologiczne,
 6. W trakcie innego leczenia specjalistycznego,
 7. Pacjenci, którzy w ocenie wg skali Bartel otrzymali powyżej 40 punktów,
 8. Pacjenci, którzy w ocenie wg skali Rankin otrzymali powyżej 4 punkty,
 9. Pacjenci wymagający stałej opieki osób drugich, kwalifikujący się do leczenia w zakładach opieki długoterminowej,
 10. Zmiany skórne wymagające leczenia,
 11. Trwałe upośledzenie sprawności narządu ruchu uniemożliwiające aktywny udział w ćwiczeniach fizycznych,
 12. Demencja, zespół psychoorganiczny, psychozy, zaburzona percepcja,
 13. Brak współpracy pacjenta z fizjoterapeutą i pielęgniarką,
 14. Brak zgody pacjenta na leczenie rehabilitacyjne.

Kwalifikacji do leczenia w oddziale dokonuje Lekarz oddziału rehabilitacyjnego na podstawie skierowania i dokumentacji medycznej oraz po ocenie stanu zdrowia pacjenta.

W przypadku gdy stan ogólny i miejscowy w dniu przyjęcia jest nieadekwatny do skierowania, zastrzega się możliwość odmowy przyjęcia na oddział.

Odmowa przyjęcia może wynikać w szczególności z:

 1. Braku wskazań medycznych do leczenia rehabilitacyjnego w warunkach stacjonarnych,
 2. Braku możliwości prowadzenia leczenia rehabilitacyjnego w szczególnych przypadkach, których nie można było stwierdzić na podstawie skierowania lekarskiego i dołączonej do niego dokumentacji medycznej.

Zakład nie przyjmuje Pacjentów chorych zakaźnie, chorych na Alzheimera, w ostrej fazie choroby psychicznej i w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej, a także osób wymagających całodobowych świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Pacjent z zaawansowaną chorobą nowotworową – po spełnieniu określonych wymagań – może zostać objęty opieką paliatywną i hospicyjną, pacjent ze skalą Barthel od O do 4O punktów może zostać skierowany na pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, natomiast pacjentowi z chorobą psychiczną przysługują świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA

Poradni rehabilitacyjnej w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, na podstawie jednego skierowania, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych medycznie, objęcie opieką świadczeniobiorcę ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu danej jednostki chorobowej, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia.

Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej nie jest tożsame ze skierowaniem na realizację cyklu zabiegowego.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy – lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji, z poradni rehabilitacji leczniczej lub poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w tym poradni wad postawy). Świadczeniobiorca powinien zarejestrować skierowanie w  wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od dnia wystawienia. Data rejestracji nie oznacza daty rozpoczęcia rehabilitacji.

LECZENIE DOROSŁYCH ZE ŚPIĄCZKĄ

Centrum Opieki i Rehabilitacji „Zdrowie” Sp. z o.o. ogłasza nabór Pacjentów do objęcia leczeniem w ramach Programu zdrowotnego
LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH ZE ŚPIĄCZKĄ.
W ramach Programu zapewniamy pakiet świadczeń zdrowotnych celem wybudzania ze śpiączki i neurorehabilitacji.
Kwalifikacja Pacjentów odbywa się na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na leczenie bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji.

Pacjent winien spełniać wszystkie kryteria kwalifikacji w celu nieodpłatnego korzystania z udziału w Programie:
- rozpoznanie zasadnicze ICD10: R40.2,
- od 6 do 8 punktów w skali Glasgow (GCS),
- pozostaje w stanie śpiączki w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia urazu lub 6 miesięcy od dnia wystąpienia śpiączki nieurazowej,
- charakteryzuje się stabilnością podstawowych parametrów życiowych,
- jest stabilny krążeniowo, oddechowo bez wspomagania mechanicznego,
- ma ukończony 18 rok życia w dniu przyjęcia,
- gdy czas od zdarzenia wywołującego śpiączkę nie jest krótszy niż 6 tygodni.

W przypadku gdy Pacjent spełnia powyższe kryteria udziału w Programie, istnieje obowiązek dostarczenia dokumentów dotyczących Pacjenta, zgodnie z Regulaminem kwalifikacji i postępowania (ad. Dokumenty do pobrania ze strony www.zdrowieczestochowa.pl, zakładka "OPIEKA MEDYCZNA" / DRUKI DO POBRANIA).

Dokumenty Pacjenta dostarcza jego opiekun prawny lub faktyczny:

 

 1. Skierowanie na leczenie w ramach Programu (oryginał na wskazanym druku);
 2. Wniosek o przyjęcie do Centrum Opieki i Rehabilitacji „Zdrowie” Sp. z o.o. na leczenie w ramach Programu (oryginał na wskazanym druku);
 3. Kopie kart informacyjnych z przebiegu dotychczasowego leczenia, w przypadku wyników badań nagranych na płycie – kopie przegrane;
 4. Aktualne kopie wyników badań: HCV, Hbs, kreatynina, bilirubina, białko, CRP, posiew z krwi, morfologia i mocz, posiew z moczu, poziom glukozy, sód, potas. Dodatkowo w dniu przyjęcia wymagane aktualne badania z ostatnich 5 dni;
 5. Badanie w kierunku VRE (VancomycinResistantEnterococcus);
 6. Konsultacja neurologiczna z podaniem GCS;
 7. Oświadczenie o braku kontaktu z chorymi zakaźnie w ciągu ostatnich 3 tygodni;
 8. RTG klatki piersiowej (ważne ostatnie 6 miesięcy)- kopia;
 9. W przypadku ran i odleżyn- aktualne kopie wymazu bakteriologicznego z antybiogramem;
 10. W przypadku rurki tracheostomijnej- aktualna kopia wyniku badań bronchoaspiratuz antybiogramem;
 11. Wymaz okołoodbytniczy– kopia;
 12. Do wniosku należy dołączyć zgodę Sądu Rodzinnego na umieszczenie pacjenta w Centrum Opieki i Rehabilitacji „Zdrowie” Sp. z o.o., potwierdzoną za zgodność przez osobę przyjmującą dokumentację. Kopie dokumentów potwierdzających prawną opiekę lub w przypadku ubezwłasnowolnienia – kopia postanowienia Sądu Rodzinnego w tej sprawie, potwierdzone za zgodność przez osobę przyjmującą dokumentację oraz zaświadczenie lekarskie (oryginał na wskazanym druku);dotyczące braku możliwości złożenia podpisu przez Pacjenta;
 13. W przypadku Pacjenta żywionego dojelitowo (SONDA/PEG/JEJUNOSTOMIA) oprócz dokumentów w/w składamy dodatkowo kartę kwalifikacji Pacjenta do żywienia dojelitowego (oryginał na wskazanym druku);

Dokumenty skopiowane muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Szczegółowych informacji udziela Koordynator Programu - dr n. o zdr. Karolina Kryś-Noszczyk, kontakt pod adresem mailowym spiaczka.zdrowieczestochowa@gmail.com, telefonicznie pod nr 508 433 366, 502 482 784, (34) 3712120, osobiście przy ul. Łukasińskiego 42/48 w Częstochowie. Skierowania wraz z dokumentacją Pacjenta potwierdzającą spełnienie kryteriów kwalifikacji można przesyłać pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru, doręczyć osobiście do Koordynatora Programu  w Centrum Opieki i Rehabilitacji „Zdrowie” Sp. z o.o. przy ul. Łukasińskiego 42/48 w Częstochowie. Skierowania przesłane pocztą mailową lub faksem nie będą rozpatrywane.