Polityka Prywatności ma na celu opis sposobu zarządzania danymi osobowymi zebranymi przez Centrum Opieki i Rehabilitacji „ZDROWIE” Sp. z o. o.  z siedzibą  przy
ul. Łukasińskiego 42/48 w Częstochowie za pośrednictwem tej strony internetowej w zgodzie z obowiązującym prawem.

ZBIERANE DANE OSOBOWE

Następujące dane osobowe mogą być zbierane:

  1. dane osobowe (np. imię, nazwisko czy inne dane kontaktowe) dostarczone w celu uzyskania określonej usługi;
  1. pliki cookie (tj. małe pliki tekstowe, które mogą być wysyłane i zapisywane na komputerze użytkownika przez odwiedzane strony internetowe, po to aby mogły być odesłane do tych samych stron, gdy użytkownik ponownie je odwiedza. Szczegółowe informacje można znaleźć w Polityce Plików Cookie na stronie internetowej).

CEL I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przekazane dane osobowe („Dane”) mogą być przetwarzane w następujących celach:

  1. realizacji określonego żądania użytkownika lub dostarczenie wymaganej usługi ("Usługa")
  2. po uzyskaniu wyraźnej zgody klienta - przesyłanie informacji handlowych oraz reklam produktów i usług oferowanych przez Spółkę.

Dane mogą być przetwarzane w formie papierowej, elektronicznej lub w sposób zautomatyzowany, między innymi za pośrednictwem tradycyjnej poczty, poczty elektronicznej bądź telefonicznie (np. poprzez automatyczne połączenia telefoniczne, wiadomości SMS, MMS), faksem bądź w inny sposób (np. strony internetowe, aplikacje mobilne).

ODBIORCY DANYCH

Dane mogą być przetwarzane przez osoby fizyczne i/lub prawne działające w imieniu Spółki (zgodnie ze szczególnymi zobowiązaniami umownymi) i mające siedzibę w państwach członkowskich UE bądź w krajach spoza UE.
Dane mogą być udostępniane stronom trzecim w celu wypełnienia obowiązków wynikających z prawa, wykonania nakazu władz publicznych lub skorzystania z przysługujących Spółce praw przed organem sądowym.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

W ramach stosunków umownych Spółka może przesyłać Dane do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), a także przechowywać je w bazach danych zarządzanych przez podmioty działające w imieniu Spółki. Zarządzanie bazami danych oraz przetwarzanie Danych może służyć wyłącznie wskazanym powyżej celom przetwarzania i musi odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych.

ODNOŚNIKI DO STRON INTERNETOWYCH PODMIOTÓW (STRON) TRZECICH

Witryny stron trzecich, dostępne poprzez tę stronę internetową podlegają odpowiedzialności strony trzeciej.
Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z żądaniami i/lub udostępnianiem danych osobowych stronom trzecim.

ADMINISTRATOR DANYCH I ZESPÓŁ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administratorem danych jest Centrum Opieki i Rehabilitacji „ZDROWIE” Sp. z o. o.  z siedzibą  przy ul. Łukasińskiego 42/48 w Częstochowie.
Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się, pisząc na adres slawomir.proszowski@zdrowieczestochowa.pl

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Dane przetwarzane na potrzeby świadczenia Usługi i będą przechowywane przez Spółkę przez okres uznany za ściśle niezbędny do realizacji takich celów. Jednakże, Spółka może przechowywać Dane przez dłuższy okres, który zostanie uznany za konieczny dla ochrony interesów Spółki w związku z ewentualną odpowiedzialnością związaną ze świadczeniem Usługi.

Dane przetwarzane w celu prowadzenia Działań Marketingowych będą przechowywane przez Spółkę od chwili wyrażenia zgody przez klienta do momentu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody Dane nie będą już wykorzystywane do tych celów, choć mogą być wciąż przechowywane przez Spółkę, w szczególności na potrzeby ochrony interesów Spółki w związku z ewentualną odpowiedzialnością za przetwarzanie, chyba że właściwy organ nadzoru udzieli dodatkowych wyjaśnień dotyczących tej kwestii.

PRAWA KLIENTA

Klientowi przysługują następujące prawa:

  1. prawo dostępu oznacza przysługujące klientowi prawo do uzyskania od Spółki informacji, czy jego Dane są przetwarzane, a także - w odpowiednich przypadkach - prawo uzyskania dostępu do tych Danych;
  2. prawo do sprostowania i prawo do usunięcia danych oznacza prawo do poprawienia nieprawidłowych i/lub niekompletnych Danych, a także usunięcia Danych, gdy takie żądanie jest uzasadnione;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania oznacza prawo do złożenia wniosku o wstrzymanie przetwarzania (w uzasadnionych przypadkach);
  4. prawo do przenoszenia danych oznacza prawo do uzyskania Danych w zorganizowanym, powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt, a także prawo do przenoszenia Danych do innych administratorów;
  5. prawo do sprzeciwu oznacza prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Danych z uzasadnionych powodów; dotyczy to również przetwarzania Danych w celu prowadzenia Działań Marketingowych (w odpowiednich przypadkach);
  6. prawo do złożenia skargi organowi nadzorczemu w przypadku przetwarzania Danych w sposób niezgodny z prawem.

Klienci mogą skorzystać z powyższych praw, pisząc na adres Centrum Opieki i Rehabilitacji „ZDROWIE” Sp. z o. o.  z siedzibą  przy ul. Łukasińskiego 42/48 w Częstochowie lub na adres e-mail slawomir.proszowski@zdrowieczestochowa.pl

ZMIANY

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

Spółka zastrzega sobie prawo do częściowej lub pełnej zmiany Polityki Prywatności lub do aktualizacji jej treści (np. w wyniku zmian w obowiązującym prawie). Wszelkie aktualizację będą publikowane na tej stronie internetowej.